Dublin
Londyn
La Valetta

Witaj na stronie poświęconej projektowi Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu – rozwój językowy, metodyczny i europejski.

Projekt Erasmus+ ma na celu poprawę jakości pracy instytucji uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie. Jest to projekt instytucjonalny tj. koncentrujący się nie tyle na efekcie mobilności dla poszczególnych jej uczestników lecz na długofalowym efekcie dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności.

Książka eTwinning – do pobrania za darmo

Książka eTwinning „Budowanie kultury włączenia społecznego poprzez eTwinning” przedstawia wybór zadań oraz projektów eTwinning promujących kształcenie ukierunkowane na włączenie społeczne. Publikacja ukazuje również, jak nauczyciele i uczniowie zaangażowani w eTwinning odpowiadają na wyzwania edukacyjne stojące przed dzisiejszą edukacją.

Książka koncentruje się na trzech aspektach:

– Jak pokonać przeszkody natury geograficznej będące udziałem młodych ludzi zamieszkujących odległe lub wiejskie obszary, wyspy oraz regiony peryferyjne.

– Jak zwiększyć zrozumienie międzykulturowe, w szczególności wśród młodzieży reprezentującej mniejszości narodowe i/lub w przypadku młodych ludzi pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej: młodych imigrantów lub uchodźców, bądź potomków z rodzin imigrantów lub uchodźców; młodzieży należącej do mniejszości narodowych lub etnicznych; młodzieży mającej trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową, itp.
Jak radzić sobie z problemami edukacyjnymi i utrzymać pełną integrację młodzieży przejawiającej trudności w nauce, cierpiącej z powodu fobii szkolnej, posiadającej niski poziom kwalifikacji lub osiągającej słabe wyniki w nauce, itp.

KLIKNIJ OBRAZEK ŻEBY POBRAĆ KSIĄŻKĘ

Czym jest e-Twinning

Powstaje fotogaleria.

07 witaj szkoło LSI Central Londyn 1Zapraszamy do galerii zdjęć pt. „fotoreportaże”, w której będziemy publikować bardziej i mniej oficjalne zdjęcia uczestników projektu, wykonane podczas pobytu na kursie języka obcego w wybranym przez siebie kraju. W chwili obecnej w „fotoreportażach”, możemy zobaczyć jak w stolicy Anglii radził sobie nasz kolega – Edmund Żółtowski. Już „na dniach” kolejne zdjęcia, które płyną gdzieś w sieci od koleżanki Joasi Janiczek.

Spotkanie robocze

W dniu 25.09.2017 roku, o godzinie 10.25, w sali nr 60, odbyło się spotkanie robocze osób oddelegowanych na językowe kursy zagraniczne. Podczas spotkania poruszono tematy związane z finansowaniem projektu oraz zadeklarowano potrzebę przygotowania harmonogramu działań na najbliższe miesiące ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Kolega Żółtowski oraz koleżanka Janiczek, podzielili się spostrzeżeniami z pobytu w Londynie podczas wakacyjnych kursów, w których uczestniczyli.

Program Erasmus+ | frse.org.pl

Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Każda z akcji obej­muje pro­jekty zde­cen­tra­li­zo­wane, o któ­rych reali­za­cji decy­dują naro­dowe agen­cje pro­gramu Era­smus+, oraz pro­jekty i pro­gramy scen­tra­li­zo­wane, zarzą­dzane przez Agen­cję Wyko­naw­czą ds. Edu­ka­cji, Kul­tury i Sek­tora Audio­wi­zu­al­nego (EACEA) w Bruk­seli. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.

W Pol­sce Naro­dową Agen­cją pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji, która reali­zuje akcje zde­cen­tra­li­zo­wane w ramach pię­ciu pro­gra­mów sek­to­ro­wych: Era­smus+ Edu­ka­cja szkolna, Era­smus+ Szkol­nic­two wyż­sze, Era­smus+ Mło­dzież, Era­smus+ Edu­ka­cja doro­słych oraz Era­smus+ Kształ­ce­nie i szko­le­nia zawo­dowe. Sek­tory te wspie­rają dzia­ła­nia, z któ­rych więk­szość do 2013 r. finan­so­wana była w ramach pro­gra­mów „Ucze­nie się przez całe życie”, „Mło­dzież w dzia­ła­niu”, Era­smus Mun­dus, Tem­pus, Alfa, Edu­link oraz pro­gra­mów współ­pracy z kra­jami uprze­my­sło­wio­nymi w dzie­dzi­nie szkol­nic­twa wyż­szego.

W przy­padku akcji i pro­gra­mów scen­tra­li­zo­wa­nych zarzą­dza­nych przez EACEA – Era­smus+ Sport oraz Jean Mon­net – Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji pro­wa­dzi dzia­łal­ność infor­ma­cyjną. Pierw­szy z tych pro­gra­mów dofi­nan­so­wuje współ­pracę part­ner­ską w dzie­dzi­nie sportu oraz nie­ko­mer­cyjne euro­pej­skie wyda­rze­nia spor­towe, drugi wspiera dzia­ła­nia doty­czące inte­gra­cji euro­pej­skiej i popu­la­ry­za­cji wie­dzy o UE, podej­mo­wane głów­nie przez szkoły wyż­sze.

Źródło: Program Erasmus+ | frse.org.pl

Przetłumacz »