Category Archives: Informacje ogólne

Malta – cykl prelekcji

W marcu bieżącego roku odbył się cykl prelekcji przeprowadzonych przez nauczyciela naszej szkoły Tomasza Zięba dotyczący wyspy Malty. W programie uczestniczyli m.in. uczniowie klas IIg i IIIc. Uczniowie mogli się dowiedzieć wielu interesujących faktów dotyczących fascynującej historii wyspy, najważniejszych zabytków czy najciekawszych miejsc godnych zobaczenia. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też zaprezentowane możliwości pogłębiania znajomości języka angielskiego w szkołach językowych na Malcie. Prelekcje zawierały także wiele cennych informacji dot. życia codziennego i geografii wyspy.

 

 

 

Londyn – praktyczny poradnik turysty

Co zwiedzić? Jak poruszać się po Londynie? Gdzie zjeść coś dobrego i oryginalnego? Gdzie zrobić zakupy? To pytania na które próbował odpowiedzieć Edmund Żółtowski na spotkaniu z uczniami prezentując i opowiadając o swoim pobycie i kursie językowym w Londynie.
Spotkanie miało na celu przekazanie praktycznych wskazówek i rad dotyczących podróży, noclegów, transportu i zwiedzania Londynu. Uczniowie mogli obejrzeć różne wydawnictwa, mapy i przewodniki dotyczące stolicy Anglii i Wielkiej Brytanii. Bardzo interesujące okazały się wydawnictwa przywiezione z Londynu, gdzie można było dowiedzieć się o ciekawych miejscach i wydarzeniach godnych uwagi z oryginalnych opisów w języku angielskim. Wszystkie te informacje uczniowie mogli na bieżąco sprawdzać wyszukując w Internecie aktualne strony, zdjęcia i artykułu dotyczące interesujących ich miejsc i wydarzeń.

Symbole Irlandii – spotkanie z młodzieżą

Dnia 14 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą naszej szkoły nauczycieli, którzy uczestniczyli w kursach językowych na terenie Irlandii (Jarosław Wróbel, Piotr Kak). Spotkanie pt. „Symbole Irlandii” miało za zadanie przybliżyć uczniom ten jakże piękny kraj, bogaty w ludzi i tradycje. Oprócz symboli narodowych takich jak flaga, godło czy hymn, zaprezentowano przybyłym mniej oficjalne symbole, nierozerwalnie kojarzące się z „zieloną wyspą”. Hurling, „ballada o Molly Mallone”, trójlistna koniczyna to znaki jednoczące Irlandczyków, świadomych swej wielkiej historii.

Był również czas na pytania, spotkanie skończyło się obietnicą następnych, związanych z prezentacją tego gościnnego zakątka ziemi, gdzie znalazło schronienie i pracę wielu Polaków, poszukujących lepszych warunków życia niż oferowane w Polsce.

Prezentacja przygotowana na spotkanie

Spotkanie robocze

W środę tj. 17.10.2018 odbędzie się spotkanie robocze zespołu Erasmus. Wszystkich biorących udział w projekcie zapraszam.

Spotkanie

W środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60, odbyło się spotkanie podsumowujące nasze wyjazdy wakacyjne. Każdy z uczestników podzielił się swoimi doświadczeniami z wyjazdu i szkolenia.

Zapraszamy na spotkanie

Jutro tj. w środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60,  odbędzie się spotkanie podsumowujące wakacyjne wyjazdy szkoleniowe uczestników programu Erasmus+. Serdecznie zapraszamy.

Powstaje fotogaleria.

07 witaj szkoło LSI Central Londyn 1Zapraszamy do galerii zdjęć pt. „fotoreportaże”, w której będziemy publikować bardziej i mniej oficjalne zdjęcia uczestników projektu, wykonane podczas pobytu na kursie języka obcego w wybranym przez siebie kraju. W chwili obecnej w „fotoreportażach”, możemy zobaczyć jak w stolicy Anglii radził sobie nasz kolega – Edmund Żółtowski. Już „na dniach” kolejne zdjęcia, które płyną gdzieś w sieci od koleżanki Joasi Janiczek.

Spotkanie robocze

W dniu 20.09.2017 roku, o godzinie 10.25, w sali nr 60, odbyło się spotkanie robocze osób oddelegowanych na językowe kursy zagraniczne. Podczas spotkania poruszono tematy związane z finansowaniem projektu oraz zadeklarowano potrzebę przygotowania harmonogramu działań na najbliższe miesiące ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Kolega Żółtowski oraz koleżanka Janiczek, podzielili się spostrzeżeniami z pobytu w Londynie podczas wakacyjnych kursów, w których uczestniczyli.

Program Erasmus+ | frse.org.pl

Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Każda z akcji obej­muje pro­jekty zde­cen­tra­li­zo­wane, o któ­rych reali­za­cji decy­dują naro­dowe agen­cje pro­gramu Era­smus+, oraz pro­jekty i pro­gramy scen­tra­li­zo­wane, zarzą­dzane przez Agen­cję Wyko­naw­czą ds. Edu­ka­cji, Kul­tury i Sek­tora Audio­wi­zu­al­nego (EACEA) w Bruk­seli. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria.

W Pol­sce Naro­dową Agen­cją pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji, która reali­zuje akcje zde­cen­tra­li­zo­wane w ramach pię­ciu pro­gra­mów sek­to­ro­wych: Era­smus+ Edu­ka­cja szkolna, Era­smus+ Szkol­nic­two wyż­sze, Era­smus+ Mło­dzież, Era­smus+ Edu­ka­cja doro­słych oraz Era­smus+ Kształ­ce­nie i szko­le­nia zawo­dowe. Sek­tory te wspie­rają dzia­ła­nia, z któ­rych więk­szość do 2013 r. finan­so­wana była w ramach pro­gra­mów „Ucze­nie się przez całe życie”, „Mło­dzież w dzia­ła­niu”, Era­smus Mun­dus, Tem­pus, Alfa, Edu­link oraz pro­gra­mów współ­pracy z kra­jami uprze­my­sło­wio­nymi w dzie­dzi­nie szkol­nic­twa wyż­szego.

W przy­padku akcji i pro­gra­mów scen­tra­li­zo­wa­nych zarzą­dza­nych przez EACEA – Era­smus+ Sport oraz Jean Mon­net – Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji pro­wa­dzi dzia­łal­ność infor­ma­cyjną. Pierw­szy z tych pro­gra­mów dofi­nan­so­wuje współ­pracę part­ner­ską w dzie­dzi­nie sportu oraz nie­ko­mer­cyjne euro­pej­skie wyda­rze­nia spor­towe, drugi wspiera dzia­ła­nia doty­czące inte­gra­cji euro­pej­skiej i popu­la­ry­za­cji wie­dzy o UE, podej­mo­wane głów­nie przez szkoły wyż­sze.

Źródło: Program Erasmus+ | frse.org.pl

Przetłumacz »