O Nas…

Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu obejmuje liceum ogólnokształcące (profile: biologiczno-chemiczny, mistrzostwa sportowego, humanistyczno-prawny, językowy, menedżerski i mundurowy) oraz technikum (zawody: informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik technologii chemicznej).

Klasa technologii chemicznej z wizytą w firmie chemicznej Synthos

Uczniowie szkoły uzyskują dobre wyniki nauczania, co daje przełożenie na egzaminach zewnętrznych (wyniki porównywalne ze średnią w województwie i kraju), biorą udział w licznych konkursach odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Przykładem mogą być następujące inicjatywy: Powiatowy Konkurs Języka Polskiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada z języka łacińskiego, Olimpiada z języka angielskiego, Konkurs poezji w j. angielskim i niemieckim, Konkurs francusko-łaciński, Ogólnopolski konkurs wiedzy Niemczech i języku niemieckim, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, IV Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej, Master of English – II edycja szkolnego konkursu języka angielskiego na poziomie FCE, Konkurs Języka Angielskiego Oxford Plus, Konkurs języka angielskiego English Flier 2011, Ogólnopolski konkurs informatyczny Mikroprofesor.

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej – 2017

W szkole prowadzona jest jedna innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu przedsiębiorczości i edukacji matematycznej „Młodzi przedsiębiorcy – spółdzielnia uczniowska”.
Realizacja zajęć dodatkowych odbywa się w formie kółek przedmiotowych oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, ustalonych na podstawie analizy potrzeb i zainteresowań uczniów. Nauczyciele we wszystkich klasach prowadzą dodatkowe zajęcia:
dydaktyczno-wyrównawcze (w szczególności z języka polskiego, matematyki i języków obcych), przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, zajęcia indywidualne wspomagające ucznia z trudnościami w nauce, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych, koła przedmiotowe (najczęściej z języków obcych, matematyczne, polonistyczne, chemiczne, biologiczne), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wykraczające poza przedmioty objęte programem nauczania – warsztaty artystyczne; plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne, taneczne, czytelnicze, dziennikarskie, a także zajęcia sportowe.

Wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu ligwistycznego Poliglota

Języki obce nauczane są w grupach nie większych niż 16 osób, podzielonych pod względem poziomu umiejętności językowych, określonego na podstawie diagnozy dokonanej na wstępie. Dzięki temu nauczyciele języków obcych mają możliwość większej indywidualizacji pracy z uczniem. Są klasy, w których poziom jest wyrównany, ale zdarzają się również odziały o dużym zróżnicowaniu. Nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące wspierające ucznia w wyrównaniu poziomu zaawansowania językowego do grupy, w której funkcjonuje. Uczniowie realizują naukę języka obcego wg siatek godzin zgodnych z przepisami prawa oświatowego (od 2 do 6 godzin tygodniowo). Największą popularnością cieszy się język angielski oraz język niemiecki. W ramach zainteresowania uczniów i środków organizacyjnych dostępna jest edukacja języka francuskiego, rosyjskiego i łaciny.

Uczniowie mają możliwości korzystania z dodatkowych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w ramach kółek przedmiotowych.
Szkoła organizuje wydarzenia angażujące uczniów, środowisko lokalne oraz inne instytucje. Można tutaj wymienić takie przedsięwzięcia jak:

1. Organizacja imprez sportowych, konkursów przedmiotowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym:

 • „Gimnazjalny Poliglota” – konkurs językowy,
 • „Młody chemik” – konkurs chemiczny,
 • ,,Mikroprofesor” – konkurs informatyczny;

2. Udział w uroczystościach miejskich i powiatowych związanych z Rocznicą Odzyskania Niepodległości, Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

 • Udział w wielu akcjach społecznych i integracyjnych takich jak: Akcja ,,Sprzątanie Świata” Dzień Ziemi, ,,Szlachetna Paczka”, Dni Otwarte Szkoły, Targi edukacyjne, Piknik Chemiczny;
 • Udział w licznych zawody sportowe w dyscyplinach: pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa;
 • Działania wolontaryjne na rzecz następujących podmiotów: Pomnik Fundacji Hospicjum Miastu Oświęcim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Fundacja Przeciwko Leukemii.

Akcja przeciwko leukemii

Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęty multimedialne, mamy do dyspozycji między innymi:

 • 6 pracowni komputerowych z dostępem do internetu
 • 3 multimedialne pracownie z tablicą interaktywną
 • 2 multimedialne pracownie matematyki
 • 1 multimedialna pracownia geografii
 • 2 laboratoria chemiczne
 • 2 multimedialne pracownie fizyki z zapleczem
 • 7 multimedialnych pracowni języków obcych
 • 2 pracownie przedmiotów elektronicznych

Przetłumacz »