Regulamin biblioteki

Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać

– wszyscy uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,

– nauczyciele,

– inni pracownicy szkoły.

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

bookshelf

 Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca. W  uzasadnionych   przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. Księgozbiór podręczny oraz zbiory audiowizualne udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). W uzasadnionych przypadkach zbiory te mogą byż pożyczane na 1 dzień (zwrócić należy je wtedy następnego dnia rano) lub na weekend.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do wypełnienia zaświadczenia (obiegówki) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 11. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.