Rekrutacja

 


Jeśli chcesz:

 • Zdobyć solidne przygotowanie do matury, na studia wyższe, do szkół policealnych, które dają na przyszłość największe szanse na rynku pracy.
 • Mieć stałą możliwość korzystania z Internetu w jednej z 6 pracowni komputerowych oraz w centrum multimedialnym.
 • Spotykać się z miłą i życzliwą atmosferą w relacjach między uczniami oraz nauczycielami.
 • Rozwijać swoje zainteresowania na warsztatach i kółkach zainteresowań.
 • Mieć możliwość uprawiania sportu wyczynowego.
 • Uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi polskiej kultury i nauki.
 • Systematycznie odwiedzać teatry i ośrodki życia kulturalnego.
 • Brać udział w licznych wycieczkach naukowych, turystycznych, obozach i rajdach.
 • Mieć stałą i profesjonalną opiekę pedagoga i psychologa szkolnego.

To podejmij naukę w:

POWIATOWYM ZESPOLE NR 2
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH
W OŚWIĘCIMIU

Rekrutacja uczniów do klas ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem naboru elektronicznego. kandydat musi założyć konto na stronie:
malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Uwaga! Dla uczniów rekomendowanych  przez trenerów danych dyscyplin, obowiązkowe egzaminy sprawnościowe [terminy tutaj]


Dokumenty:

1.Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają w szkole pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • podanie – wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji
 • karta zdrowia,
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • potwierdzenia osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki w gimnazjum – zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 3,
 • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub dysleksją),
 • uzupełnione dane informacyjne (druki do pobrania na szkolnej stronie internetowej – rekrutacja),
 • karta informacyjna z gimnazjum

2. Kandydaci do klasy mistrzostwa sportowego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • pisemną zgodę rodziców na uprawianie przez kandydata sportu wyczynowego (wzór do pobrania na naszej stronie internetowej – rekrutacja),
 • ksero książeczki zdrowia zawodnika lub zaświadczenie lekarskie o możliwości uprawiania sportu wyczynowego,
 • pisemną rekomendację klubu sportowego lub trenera,

3. Kandydaci do klas Technikum oraz do klasy służby mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego zobowiązani są do dostarczenia orzeczenia lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144, z 2017r. poz. 971). Uczniowie przyjęci do klasy I Technikum Nr 1 oraz do klasy I służby mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego będą kierowani przez szkołę do poradni medycyny pracy w okresie wakacji.