Dokumenty

Dokumenty/druki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2018/19
  2. Pisemna zgoda rodziców (dotyczy wszystkich klas Mistrzostwa Sportowego i sportowych)
  3. Dane informacyjne do celów ewidencyjnych dokument doc  dokument PDF
  4. Karta informacyjna z gimnazjum
  5. Podanie o zakwaterowanie w internacie

Dodatkowe dokumenty:


Zarządzenie  Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie  z dnia  25 stycznia 2018r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit.C. ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny  2018/2019 w województwie małopolskim


Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach