Projekt współfinansowany z EFS
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Modernizacja kształcenia zawodowego
Menu
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Beneficjent: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro ds. Realizacji Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Partner: POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Realizator: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

§ 1.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 1. projekcie - należy przez to rozumieć projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce";
 2. regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce";
 3. realizatorze - należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu;
 4. Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia w składzie: Dyrektor lub Zastępca dyrektora, Szkolny Lider, nauczyciel właściwy dla danej formy wsparcia, a w przypadku zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz w zakresie planowania kariery zawodowej wymagane jest uczestnictwo pedagoga lub psychologa szkolnego;
 5. Praca Komisji wymaga uczestnictwa minimum 3 osób;
 6. protokole - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest od stycznia 2010 roku do grudnia 2014 roku.
 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 3.

Zakres wsparcia
 1. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z Ofertą i wnioskiem :
  - kurs zaawansowane metody programowania aplikacji internetowych w środowisku php,
  - kurs programowanie aplikacji graficznych w programie Photoshop,
  - kurs programowania(automatyka i robotyka),
  - kurs kwalifikacyjny przygotowujący do egzaminu uprawniającego do eksploatacji urządzeń elektrycznych,
  - kurs ECDL,
  - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, informatyki elektrotechnika i elektronika zajęcia z j. angielskiego pozalekcyjne,
 2. Formy wsparcia, o których mowa ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez szkolnego lidera i zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej realizatora.
 3. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.
§ 4.

Zasady rekrutacji
 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
  a) posiada status ucznia szkoły biorącej udział w projekcie,
  b) wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia.
 2. W przypadku zajęć rozwijających, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia, tworzona jest lista rankingowa według średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego - od najwyższej do najniższej i w pierwszej kolejności kwalifikują się uczniowie: a) z klas programowo najwyższych, z uzyskaną w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,0; b) przy braku wystarczającej ilości osób spełniających kryterium w pkt a, w następnej kolejności kwalifikują się kolejni uczniowie z listy rankingowej - nawet ze średnią ocen poniżej 4,0.
 3. Nabór na kursy doskonalące i kwalifikacyjne oprócz spełnienia kryteriów opisanych w ust.1 i 2 wymaga dodatkowo spełnienia warunków określonych załączniku nr 4 do regulaminu
 4. W przypadku zajęć wyrównawczych, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia, tworzona jest lista rankingowa, w której kolejność ustalana jest wg najniższej średniej ocen z przedmiotu.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie.
 6. Informacje o terminie rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora.
 7. Zapisy chętnych do uczestnictwa w projekcie przyjmuje sekretariat szkoły.
 8. O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 9. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia /zał. nr 1/
 10. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 11. O zmianie liczby uczestników danej formy wsparcia decyduje lider szkolny po konsultacji z koordynatorem powiatowym, pod warunkiem, że nie wpłynie ona na zmianę budżetu i jakości przeprowadzanych form wsparcia.
 12. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji do 7 dni po terminie pierwszej rekrutacji.
 13. Przed rozpoczęciem danej formy wsparcia po zakwalifikowaniu się do projektu każdy z uczniów podpisuje "Deklarację uczestnictwa w projekcie" /zał. nr 2/ oraz "Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" /zał.nr 3 / i przedstawia inne dokumenty wymagane przez realizatora.
 14. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika.
 15. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje szkolny lider.
 16. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora w sposób ciągły dla uzupełnienia ewentualnych wolnych miejsc po rezygnacji uczestników. Podstawowa rekrutacja odbywać się będzie w szczególności w miesiącach: wrzesień, styczeń, luty i czerwiec. Informacje o terminie rekrutacji będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora oraz na stronie internetowej szkoły.

  § 5.

  Prawa i obowiązki uczniów w projekcie
  1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin.
  2. Jeden uczeń może brać udział w wielu formach wsparcia.
  3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
   a) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia,
   b) wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),
   c) podpisania "Deklaracji uczestnictwa w projekcie" - zał. nr 2,
   d) podpisania "Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" - zał. nr 3,
   e) dostarczania w wyznaczonym terminie innych stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji kursów wymienionych w załączniku nr 4 do regulaminu.
  4. Nieobecność powyżej 50% godzin, jak również nie zrealizowanie minimalnego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonego w odrębnych przepisach dla danej formy kursu, może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia / certyfikatu uczestnictwa w danej formie wsparcia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub istotny wypadek losowy.
  5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust.4 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie / certyfikat ukończenia / uczestnictwa z danej formy wsparcia.
  6. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu.
  7. W sytuacji, gdy rezygnacja osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia wyniknęła w skutek istotnych zdarzeń losowych, Komisja Rekrutacyjna może uwzględnić możliwość uczestnictwa tej osoby w kolejnej formie wsparcia.
   § 6.

   Postanowienia końcowe
   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.
   2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
   3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada koordynator powiatowy.
   4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.