Świadectwa maturalne.

Świadectwa, aneksy i informacja o wynikach egzaminu maturalnego , wydawane będą
5 lipca 2021r w ATRIUM ( wejście od parkingu szkoły przy atrium) wg poniższego harmonogramu :

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:
1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
2) Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
4) Czekając na wejście do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5) Po wejściu do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
6) Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
7) Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Świadectwa dla absolwentów z poszczególnych grup będą wydawane JEDYNIE
w wymienionych poniżej godzinach:
3a – godzina 8.00
3b – godzina 8.30
3c – godzina 9.00
3d – godzina 9.30
3e – godzina 10.00
3f – godzina 10.30
3g – godzina 11.00
4 T eln – godzina 11.30
4 T chem – godzina 12.00
4 T graf – godzina 12.30
4 T infA – godzina 13.00
4 T infB – godzina 13.30

POZOSTALI ABITURIENCI – GODZ. 12.00-13.30

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości.
Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 6 lipca 2021 r
w godzinach: 9.00-14.00

 

Zajęcia w systemie hybrydowym

Od poniedziałku tj. od 17 maja zaczynamy zajęcia w systemie hybrydowym.

W tygodniu pierwszym czyli od 17 do 21 maja na zajęcia do szkoły przychodzą wszystkie klasy pierwsze oraz klasy sportowe, natomiast pozostałe klasy w tym czasie uczą się w systemie zdalnym. W tygodniu drugim czyli od 24 do 28 maja, jest zmiana i klasy które były w pierwszym tygodniu w szkole będą miały nauczanie zdalne a te z nauczania zdalnego przychodzą do szkoły.

 

 

Klasy które przychodzą do szkoły w tygodniu pierwszym czyli 17-21 maj.

1 a (bio-che)
1 b (ang-bio-geo)
1 c (bio-geo)
1 d (pol-his-wos)
1 e (pol-ang-his)
1 f (mat-geo-ang)
1 g (ang-geo-wos)
1 ch/eln
1 gr
1 inf
2 bG(mat-ang)
2 b (mat-ang)
2 cG(bio-mat)
2 c (bio-che)
2 h (bio-ang)

Klasy które przychodzą do szkoły w tygodniu drugim czyli 24-28 maj.

2 aG(bio-che)
2 a (bio-che)
2 dG(pol-his-wos)
2 d (pol-his-wos)
2 eG(pol-ang-his)
2 e (pol-ang-his)
2 fG(mat-geo-ang)
2 f (mat-geo-ang)
2 gG(ang-geo-wos)
2 g (ang-geo-wos)
2 ch/inf
2 ch/infG
2 eln
2 elnG
2 gr
2 grG
2 inf
2 infG

Klasy trzecie technikum przebywają w tym czasie na praktyce.

Proszę zapoznać się i przestrzegać procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów i pracowników

Informacja dla absolwentów, którzy zdawali egzamin zawodowy w sesji styczeń – luty 2021r.

W dniu 31.03.2021 będą dostępne wyniki z sesji poprawkowej egzaminu zawodowego. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć ponownie deklarację przystąpienia na sesję czerwiec – lipiec 2021r.

Aby dowiedzieć się czy dana osoba zdała egzamin, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 33/8423712. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną prosimy nie zgłaszać się osobiście po odbiór wyników. Jak tylko sytuacja pozwoli na stronie szkolnej pojawi się informacja o możliwości odbioru dokumentów. Jeśli będzie konieczność odbioru przez Państwa wyników prosimy o wcześniejsze uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Absolwent, który nie zdał egzaminu może złożyć deklarację poprawkową tylko do 08.04.2021r. termin ostateczny, wyłącznie drogą elektroniczną

Należy otworzyć link

www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7067
wypełnić go TYLKO ELEKTRONICZNIE (nie wypełniamy pismem odręcznym), wydrukować, podpisać, zrobić skan lub zdjęcie (czytelne) i odesłać na adres: technikum@pz2.edu.pl

Do deklaracji poprawkowej należy dołączyć skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Bez tego dokumentu deklaracja nie będzie przyjmowana.

Osoby, które mają dysfunkcje i posiadają orzeczenie, opinię czy zaświadczenie lekarskie i mają możliwość skorzystania z dostosowań do egzaminu, muszą zgłosić taką informację do sekretariatu.