PKZP

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA
przy Powiatowym Zespole Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

 

W dniu 06.06.2022 r. Walne Zebranie Członków PKZP podjęło uchwałę o zawieszeniu działalności PKZP w zakresie przyjmowania wkładów, wypłacania pożyczek, zwrotów wkładów własnych przy jednoczesnym pozostawieniu poboru spłat rat z tytułu pożyczek udzielanych do dnia Walnego Zebrania tj. 06.06.2022.

 

 

O nas

 Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP) działają w zakładach pracy, w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55 poz. 234), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502 z późn. zm.) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa  przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  i Technicznych w Oświęcimiu.  Celem PKZP jest udzielanie pomocy materialnej swoim członkom w formie pożyczek krótko- i długoterminowych, w miarę posiadanych środków, na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Udzielania Pożyczek. Członkami Kasy są pracownicy oświaty oraz emeryci i renciści- byli pracownicy oświaty. Do PKZP należy około 910 osób pracujących w 59 jednostkach oświatowych na terenie  miasta Oświęcim oraz gmin: Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Wilamowice oraz Kęty. Nadzór społeczny nad PKZP sprawuje Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Powiatowy w Oświęcimiu. Posiedzenia Zarządu PKZP odbywają się jeden raz w miesiącu.

 

Informacje:

Statut PKZP
– Regulamin udzielania pożyczek

Do druku:

Wniosek o udzielenie pożyczki
Wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów
Wniosek o częściowe wycofanie wkładów
Deklaracja przystąpienia do PKZP
Wniosek o przeksięgowanie wkładów

Comments are closed.