Regulamin biblioteki

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

w czasie epidemii Covid-19 od 1 września 2020r.

(zgodnie z wytycznymi  MEN, Ministerstwa Zdrowia i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020r.)

 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest możliwe w godzinach pracy biblioteki.

3. Uczeń przed wejściem do biblioteki zakłada maseczkę,  dezynfekuje  ręce lub ubiera rękawiczki.

4. W bibliotece jednocześnie może przebywać 1 osoba (oprócz pracowników  biblioteki). Pozostałe osoby powinny oczekiwać  na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 -2 metrów.

5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość  – rekomendowane są 2 metry,  minimum 1,5 m.

6. W pomieszczeniu biblioteki  zabrania się korzystania  z telefonów komórkowych  i innych urządzeń  aktywowanych dotykiem. Wyłączone z  użytkowania są także komputery znajdujące się w bibliotece.

7. Wypożyczający nie korzystają z wolnego dostępu do zbiorów. Książki podaje wyłącznie bibliotekarz.

8. Zwracane książki należy zapakować  w reklamówkę lub papierową torbę. Do książek należy włożyć karteczki z imieniem,  nazwiskiem i klasą.

9. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni.

10. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczeń biblioteki.

11. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne,  z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe,  blaty, oparcia krzeseł.

12. Bibliotekarze bezpośrednio obsługujący czytelników są zobowiązani  do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej,  dezynfekowania rąk lub zakładanie jednorazowych rękawiczek.

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać

– wszyscy uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,

– nauczyciele,

– inni pracownicy szkoły.

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

 Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca. W  uzasadnionych   przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. Księgozbiór podręczny oraz zbiory audiowizualne udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). W uzasadnionych przypadkach zbiory te mogą byż pożyczane na 1 dzień (zwrócić należy je wtedy następnego dnia rano) lub na weekend.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 10. Niezwrócenie książek wypożyczonych w poprzednim roku szkolnym (w tym ksiażek na okres wakacji),  skutkuje brakiem możliwości kolejnych
  wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji
  obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do wypełnienia zaświadczenia (obiegówki) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

Comments are closed.