Regulamin biblioteki

Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać

– wszyscy uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,

– nauczyciele,

– inni pracownicy szkoły.

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

bookshelf

 Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca. W  uzasadnionych   przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. Księgozbiór podręczny oraz zbiory audiowizualne udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). W uzasadnionych przypadkach zbiory te mogą byż pożyczane na 1 dzień (zwrócić należy je wtedy następnego dnia rano) lub na weekend.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 10. Niezwrócenie książek wypożyczonych w poprzednim roku szkolnym (w tym ksiażek na okres wakacji),  skutkuje brakiem możliwości kolejnych
  wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji
  obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do wypełnienia zaświadczenia (obiegówki) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

Comments are closed.