Ewaluacja zewnętrzna w naszej szkole

engineering tools on a technical drawing

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało wymagania dotyczące najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.

Każde z tych wymagań dana szkoła może spełnić na poziomie od E do A:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

         Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół przedstawiane są w raportach dostępnych na

       platformie internetowej www.npseo.pl. Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły,
w szczególności rodzice  mogą zapoznać się z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej wymagania , po to, aby jak najlepiej wybrać szkołę dla swojego dziecka.

W naszej szkole ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona  przez dwuosobowy zespół wizytatorów Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Panią Barbarę Gancarczyk i Panią Halinę Musiał . Ewaluacja  zostanie przeprowadzona w dniach 15 do 28 października 2014r w następujących wymaganiach:
1. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

  1. „ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów , z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
  2. „ Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
    i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

Badania  polegały na analizie różnorodnych dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet
o pracy szkoły wśród rodziców i nauczycieli. Ewaluatorzy przeprowadzili też szczegółowe i długotrwałe rozmowy z dyrektorem, rodzicami, z losowo wybranymi uczniami, z nauczycielami  i z przedstawicielami różnorodnych instytucji współpracujących ze szkołą. W ramach ewaluacji dokonana została  obserwacja sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych przez różnych nauczycieli, w różnych klasach i z różnych przedmiotów. Obserwacji poddana była również  infrastruktura szkolna-budynek szkoły i jej otoczenie, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, tygodniowy plan zajęć itp.

Kolejnym etapem ewaluacji była  analiza zgromadzonych danych, której dokonali wizytatorzy już poza szkołą w oparciu o ściśle określone procedury i jednakowe w całym kraju kryteria, pozwalające na obiektywne ustalenie stopnia spełnienia przez szkołę poszczególnych wymagań. Efektem tej analizy jest raport z ewaluacji szkoły, który został zatwierdzony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przekazany szkole oraz organowi prowadzącemu.

Serdeczne dziękujemy wszystkich, którzy byli zaangażowani  w proces ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole- Rodzicom, Partnerom szkoły-Przedstawicielom Samorządu oraz instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, Nauczycielom, Pracownikom Niepedagogicznym i Uczniom  za wyrozumiałość i zrozumienie.

 Dyrekcja Pz nr 2 SOMSiT
Oświęcim


 

Raporty z ewaluacji zewnętrznej

Raport z ewaluacji zewnętrznej- Technikum2014

Raport z ewaluacji zewnętrznej- Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 2014

Comments are closed.