Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimu.

Powiatowego Zespołu Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność cyfrowa:

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-12

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście. Informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli. Listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone.

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-10
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Wróbel.
 • E-mail: sekretariat[znak at]pz2.edu.pl
 • Telefon: /033/ 842-45-66, 842-45-67, 842-37-12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 • Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 2
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH
32-600 Oświęcim, ul.Bema 8

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • W skład Powiatowego Zespołu Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimu wchodzą 2 budynki: gmach główny oraz drugi budynek połączony z salą gimnastyczną, oba z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem – potrzebny jest certyfikat potwierdzający status psa.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych lub słabosłyszących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Skargi i odwołania

 • Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 2
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH
32-600 Oświęcim, ul.Bema 8

 • E-mail: sekretariat[znak at]pz2.edu.pl
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewniamy, że w miarę możliwości technicznych i finansowych dostosujemy się do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.