Regulamin pracowni komputerowej

…:: Regulamin Pracowni komputerowej ::…

 1. W pracowni obowiązuje regulamin ogólnoszkolny, w szczególności uczniowie:
  1. Ściśle wykonują polecenia osoby prowadzącej zajęcia
  2. Przebywają w pracowni w obuwiu zamiennym i bez kurtek oraz innej odzieży wierzchniej, które należy zostawiać w szatni.
 2. Po zajęciach organizacyjnych w trakcie których następuje przypisanie do konkretnego stanowiska, nie należy samodzielnie zmieniać tych stanowisk.
 3. W pracowni komputerowej korzysta się z urządzeń pracujących pod napięciem elektrycznym. W związku z powyższym obowiązują następujące zasady:
  1. w pracowni mogą się znajdować uczniowie tylko pod opieka upoważnionego nauczyciela
  2. niedozwolone jest samowolne włączanie, przełączanie i rozłączanie przez uczniów jakichkolwiek urządzeń elektrycznych oraz rozkręcanie sprzętu i ingerencja w jego budowę wewntętrzną
  3. wszelkie nieprawidłowości co do działania sprzętu nalezy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi pracowni
  4. włączanie i wyłączanie komputerów następuje po wydaniu polecenia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
  5. w poblizu sprzętu komputerowego nie mogą znajdować się żadne pojemniki z cieczami
 4. W pracowni komputerowej znajduje się oprogramowanie licencjonowane, które zgodnie z warunkami licencji musi być chronione przez wszystkich użytkowników. W związku z powyższym:
  1. nie wolno bez zezwolenia nauczyciela wykonywać kopii, a następnie wynosić z pracowni jakiegokolwiek oprogramowania
  2. nie wolno bez zezwolenia wkładać do napędów dysków elastycznych oraz stacji CD-ROM jakichkolwiek dyskietek lub plyt kompaktowych przyniesionych spoza pracowni.
 5. Po skończonych zajęciach uczniowie zostawiają swoje stanowiska pracy w idealnym porządku.
 6. Ze względu na dużą wartość urządzeń i oprogramowania znajdującego się w pracowni osoby działające na jej szkodę, powodujące uszkodzenia na skutek nieprzestrzegania regulaminu, będą obciążone kosztami ewentualnych napraw.
 7. Nauczyciel korzystający z pracowni zobowiązany jest do:
  1. włączenia głównego zasilania na lekcji rozpoczynającej zajęcia i jego wyłączenia na ostatnich zajęciach w danym dniu.
  2. dopilnowania, aby po zajęciach pracownia pozostawiona była w porządku
  3. zgłaszania administratorowi wszelkich uszkodzeń.

Comments are closed.