UWAGA STYPENDIA!!!! Nowy regulamin, formularze wniosków.

Szanowni Rodzice, Wychowawcy, Nauczyciele, Trenerzy oraz Uczniowie
PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu!

Informujemy, że z dniem  08. 02. 2019r. wchodzi w życie zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie  Regulaminu przyznawania  stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Dotychczasowe kryteria przyznawania stypendiów pozostają bez zmian.

Nowe zapisy zostały  ujęte w §5 Regulaminu i dotyczą:

– wzorów wniosków stypendialnych
– terminów i sposobu dostarczania wniosków.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi,  że osiągnięcia sportowe uczniów muszą być potwierdzone na wniosku (załącznik 1b) przez nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera (zatrudnionego
w naszej placówce lub spoza szkoły) a wniosek dostarczony do wychowawcy klasy.

Wnioski stypendialne za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uzyskane w I semestrze 2018/19 wyjątkowo przyjmowane są do 8 marca br.

W razie pytań informacji udzielają członkowie Komisji Stypendialnej:
pedagodzy szkolni (Barbara Bajorska – Mąkina, Joanna Wiktor – Sieprawska), psycholog szkolny (Małgorzata Trzop), wicedyrektor (Iwona Kremiec).

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły (zakładka: szkoła/ dokumenty szkolne,  pozycja 27-29), stanowi również załącznik do niniejszej informacji.

Załączniki:

REGULAMIN STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH – nowy

Załącznik do regulaminu 1a- wniosek stypendialny za wyniki w nauce

Załącznik do regulaminu 1b- wniosek stypendialny za wyniki w sporcie